Biuletyn Informacja Publicznej KPRM
RSS
Gdzie jestem? | Start | BIP KPRM | Baza ogłoszeń

 • Ogłoszenie nr: 174662
 • Data ukazania się ogłoszenia: 29 października 2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

 • Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw wykonywania badań terenowych
 • w Pracowni analiz manualnych, instrumentalnych, hydrobiologicznych, mikrobiologicznych oraz pomiarów terenowych i pobierania próbek


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  40-036 Katowice,
  ul. Wita Stwosza 2

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bielsko-Biała
 • 43-316 Bielsko-Biała,
  ul. Partyzantów 117

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonuje terenowe badania fizykochemiczne emisji oraz imisji pyłów i gazów oraz prowadzi dokumentację tych badań w celu realizacji potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska i Inspekcji;
 • pobiera próbki do badań fizykochemicznych oraz prowadzi dokumentację tych czynności w celu wykonania dalszych badań laboratoryjnych;
 • wykonuje badania fizykochemiczne próbek pobranych podczas badań terenowych i opracowuje wyniki oraz tworzy sprawozdanie z badań w celu prezentacji wyników badań;
 • przygotowuje dokumentację pomiarów gazów odlotowych w celu opracowania i wdrożenia systemu zarządzania aby uzyskać certyfikat akredytacji PCA.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w terenie, prowadzenie samochodu służbowego, praca na wysokości powyżej 3 m.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w terenie, praca przy obsłudze przyrządów pomiarowych z wykorzystaniem komputera. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy, przystosowanej toalety).


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie techniczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B
  • ogólna znajomość obowiązujących norm oraz metodyk dla pomiarów środowiskowych;
  • umiejętność obsługi komputera- pakiet Office.
wymagania dodatkowe
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie i rozumienie literatury przedmiotu;
 • ogólna znajomość przepisów ochrony środowiska;
 • znajomość systemu zarządzania według normy PN-ENISO/IEC17025:2005 oraz PKN-CEN/TS15675 - zastosowanie do pomiarów okresowych;
 • 6 miesięcy doświadczenia w wykonywaniu badań terenowych oraz pobieraniu próbek w laboratorium w obszarze gazów odlotowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • xero prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego;
 • kopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie w wykonywaniu badań terenowych oraz pobieraniu próbek.

Termin składania dokumentów:

  08-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Wita Stwosza 2
  40-036 Katowice

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia", osobiście lub za pośrednictwem poczty. Przy przyjmowaniu dokumentów drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Wzory oświadczeń zamieszczono pod adresem www.katowice.wios.gov.pl w zakładce "praca w WIOŚ". W ofercie należy podać adres poczty elektronicznej i nr telefonu. Kandydatki/kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym o terminach naboru będą informowane/informowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Dokumenty aplikacyjne można odebrać w komórce Samodzielne stanowisko pracy ds. kadr i szkolenia w terminie dwóch miesięcy od publikacji wyniku naboru, po tym terminie dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 1 840,00 zł. brutto. Dodatkowe informacje tel. 32 20 17 610.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wytworzył/Odpowiada:Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Jednostka organizacyjna:Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Udostępniła/udostępnił:Danuta Siwor
Komórka organizacyjna:Wydział ds. kadr
Wprowadzono:28-10-2015