Biuletyn Informacja Publicznej KPRM
RSS
Gdzie jestem? | Start | BIP KPRM | Baza ogłoszeń

 • Ogłoszenie nr: 165366
 • Data ukazania się ogłoszenia: 16 grudnia 2014 r.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie

 • Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw kontroli wyrobów budowlanych
 • w Wydziale Kontroli Wyrobów Budowlanych


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  35-065 Rzeszów
  ul. 8-go Marca 5

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli wyrobów budowlanych oraz dokumentowanie ustaleń kontroli,
 • przygotowywanie projektów decyzji, pism, i innych dokumentów w zakresie prowadzonych postepowan administracyjnych I instancji,
 • wprowadzanie i przekazywanie informacji o kontrolach i postępowaniach za pomocą teleinformatycznych systemów nadzoru rynku.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa przy komputerze oraz praca w terenie podczas kontroli wyrobów budowlanych u producentów i sprzedawców na obszarze woj. podkarpackiego - średnio 2-3 razy w tygodniu, prowadzenie samochodu służbowego.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • występowanie warunków uciążliwych związanych z przeprowadzaniem kontroli w terenie, praca biurowa - stanowisko wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe, praca na parterze nowoczesnego budynku dwukondygnacyjnego, drogi komunikacyjne i pomieszczenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak windy, parking służbowy.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe z zakresu budownictwa
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w budownictwie lub w obszarze związanym z obrotem wyrobów budowlanych l
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy prawo budowlane,
  • znajomość przepisów i rozporządzeń europejskich dot. wyrobów budowlanych( rozporzadzenie PE i Rady UE Nr 305/2011 09-03-2011 - Dz.Urz. UE L 88 z 4 kwietnia 2011 s. 5)
  • znajomość procedur administracyjnych i egzekucyjnych,
  • uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi kat. B,
  • umiejętność obsługi komputera.
wymagania dodatkowe
 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • podstawowa znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kserokopia prawa jazdy
 • kopie dokumentów potwierdzjących dotychczasowe zatrudnienie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  29-12-2014

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  8-go Marca 5
  35-065 Rzeszów

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu o naborze. W przypadku przesłania dokumentów pocztą , terminem wiążącym jest data nadania dokumentów. Ofery niekompletne oraz przesłane drogą elektroniczną lub faxem i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane czytelnie. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Wytworzył/Odpowiada:Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Jednostka organizacyjna:Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie
Udostępniła/udostępnił:Mirosława Rożek
Komórka organizacyjna:Kadry
Wprowadzono:15-12-2014