Biuletyn Informacja Publicznej KPRM
RSS
Gdzie jestem? | Start | BIP KPRM | Baza ogłoszeń

 • Ogłoszenie nr: 159835
 • Data ukazania się ogłoszenia: 08 maja 2014 r.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie

 • Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny księgowy


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 0.333

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie
  ul. 8-go Marca 5
  35-065 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową inspektoratu,
 • prowadzenie rachunkowości budżetowej inspektoratu,
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiazującymi w tym zakresie przepisami,
 • sporzadzanie sprawozdań z realizacji planu finansowego, gospodarki środkami trwałymi
 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków budżetowych oraz rachunków zgodnie z przepisami,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych,
 • sporządzanie list płac pracowników

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca siedząca z przewagą wysiłku umysłowego,
  - praca wymagająca dużej koncentracji,
  - praca wymagająca sprawności rąk i wymuszonej pozycji ciała,
  - praca pod presją czasu i w stresie


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca biurowa, w budynku na parterze, w pomieszczeniu klimatyzowanym,
  praca przy monitorze ekranowym


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomości specyfiki finansów publicznych,
  • bardzo dobra znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości,o zamówieniach publicznych i ubezpieczeń społecznych,
  • znajomość programów płacowo -kadrowych, Płatnik oraz Trezor
wymagania dodatkowe
 • umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy,
 • sumienność, dokładność i terminowość wykonywanych zadań
 • znajomość specyfiki wykonywanych zadań nadzoru budowlanego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  13-05-2014

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  8-go Marca 5
  35-065 Rzeszów


Inne informacje:

  Dokumenty należy składać w sekretariacie Inspektoratu lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu.W przypadku przesłania dokumentów pocztą, terminem wiążącym jest data nadania dokumentów. Oferty przesłane po terminie lub nie spełniające wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone. Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wytworzył/Odpowiada:Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Jednostka organizacyjna:Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie
Udostępniła/udostępnił:Mirosława Rożek
Komórka organizacyjna:Kadry
Wprowadzono:07-05-2014