Biuletyn Informacja Publicznej KPRM
RSS
Gdzie jestem? | Start | BIP KPRM | Baza ogłoszeń

 • Ogłoszenie nr: 157946
 • Data ukazania się ogłoszenia: 18 lutego 2014 r.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie

 • Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw inspekcji i kontroli
 • W Wydziale Inspekcji i Kontroli


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. 8-go Marca 5
  35-065 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie inspekcji i kontroli budów, robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postepowań administracyjnych i egzekucyjnych jako organu I instancji - przygotowywanie projektów pism, decyzji i postanowień
 • przyjmowanie zawiadomien o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych i zawiadomień o zakonczeniu budowy
 • przygotowywanie projektów zaleceń i wystapień pokontrolnych kierowanych do kontrolowanych organów, instytucji i osób fizycznych
 • przyjmowanie interesantów i uczestników procesu budowlanego
 • prowadzenie ewidencji kontroli obowiązkowych i katastrof budowlanych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu oraz w terenie. Wyjazdy w teren samochodem służbowym. Praca pod presją czasu, liczne kontakty bezpośrednie i telefoniczne z interesantami. Obsługa komputera i urządzeń biurowych i pomiarowych.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Na stanowisku nie wystepuja czynniki szkodliwe dla zdrowia.. Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.Praca przy monitorze ekranowym a w terenie przy zmiennych warunkach pogodowych.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego administracji publicznej, architektoniczno-budowlanej , nadzorze budowlanym.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane,Kodeksu postepowania administracyjnego,
  • znajomość procedur administracyjnych i egzekucyjnych
  • znajomość fachowej oceny zjawisk i rozwiązań technicznych
  • umiejętność argumentowania i interpretacji przepisów prawa
wymagania dodatkowe
 • komunikatywność, umiejetność pracy w zespole
 • umiejętność stosowania technik informatycznych
 • umiejętność obsługi urzadzeń pomiarowych stosowanychn podczas kontroli w terenie

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  28-02-2014

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  8-go Marca 5
  35-065 RzeszówInne informacje:

  Dokumenty nalezy składać w sekretriacie urzędu lubprzesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu o naborze. W przypadku przesłania dokumentów poczta , terminem wiążącym jest data nadania dokumentów.Oferty przesłane droga elektroniczną lub faxem orat otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone. Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Wytworzył/Odpowiada:Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Jednostka organizacyjna:Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie
Udostępniła/udostępnił:Mirosława Rożek
Komórka organizacyjna:Kadry
Wprowadzono:17-02-2014