Biuletyn Informacja Publicznej KPRM
RSS
Gdzie jestem? | Start | BIP KPRM | Baza ogłoszeń

 • Ogłoszenie nr: 157146
 • Data ukazania się ogłoszenia: 20 stycznia 2014 r.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie

 • Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • naczelnik wydziału
 • do spraw orzecznictwa administracyjnego
 • w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  35-065 Rzeszów
  ul. 8-go Marca 5

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie pracą Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego,
 • weryfikacja merytoryczna wydawanych rozstrzygnięć w trybie odwoławczym, zażaleniowym oraz w trybach nadzwyczajnych w odniesieniu do rozstrzygnięć organów nadzoru szczebla powiatowego,
 • prowadzenie postepowań administracyjnych i egzekucyjnych w zakresie właściwości Wojewódzkiego Inspektora jako organu II instancji,
 • nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym z zachowaniem zasady dwuinstancyjności postępowania,
 • przedstawianie stanowiska PWINB w sprawach należących do zakresu działalności Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego,
 • udzielanie odpowiedzi na publikacje prasowe, audycje radiowe i telewizyjne, udzielanie odpowiedzi na krytykę i interwencje prasowe.
 • przygotowywanie okresowych sprawozdań z zakresu działalności Wydziału,
 • prowadzenie rejestru wydawanych decyzji i postanowień

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca głównie w siedzibie urzędu. Mozliwe wystapienia publiczne, wyjazdy słuzbowe. Praca pod presją czasu, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i obsługa interesantów. Obsługa komputera i urzadzeń biurowych. • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Budynek urzędu przystosowany dla osób niepełnosprawnych.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe budowlane i uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w orzecznictwie administracyjnym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • 3 lata doświadczenia w zakresie problematyki prawa budowlanego,
  • znajomość przepisów ustawy prawo budowlane, przepisów wykonawczych i ustaw z nim związanych,
  • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  • znajomość orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno - budowlanej
  • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
  • umiejęność samodzielnego rozwiązywania problemów
wymagania dodatkowe
 • co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • komunikatywność i systematyczność,
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz wymagane uprawnienia

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-01-2014

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  8-go Marca 5
  35-065 Rzeszów
Inne informacje:


  Dokumenty należy składać w sekretariacie Inspektoratu lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu o naborze . W przypadku przesłannia dokumentów pocztą , terminem wiążącym jest data nadania dokumentów. Oferty przesłane drogą elektroniczną i faxem oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.Wytworzył/Odpowiada:Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Jednostka organizacyjna:Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie
Udostępniła/udostępnił:Mirosława Rożek
Komórka organizacyjna:Kadry
Wprowadzono:16-01-2014