Biuletyn Informacja Publicznej KPRM
RSS
Gdzie jestem? | Start | BIP KPRM | Baza ogłoszeń

 • Ogłoszenie nr: 129046
 • Data ukazania się ogłoszenia: 13 listopada 2010 r.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie

 • Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw orzecznictwa administracyjnego
 • w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów
 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. 8-go Marca 5
  35-065 Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozpatrywanie odwołań i zażaleń od decyzji i postanowień organów I instancji,
 • rozpatrywanie i przygotowywanie odpowiedzi na skargi do WSA
 • udział w kontrolach i inspekcjach terenowych
 • przygotowywanie decyzji i postanowień w trybie administracyjnym

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, architektoniczno-budowlanej lub w obszarze związanym z budownictwem lub nadzorem budowlanym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych
  • znajomość przepisów Kpa i procedur obowiązujących w administracji
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce
  • umiejętność obsługi komputera
wymagania dodatkowe
 • komunikatywność, systematyczność
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdolność analitycznego myślenia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:

  23-11-2010

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  8-go Marca 5
  35-065 Rzeszów


Inne informacje:

  Oferty niekompletne lub przesłane po termine ( liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wytworzył/Odpowiada:Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Jednostka organizacyjna:Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie
Udostępniła/udostępnił:Mirosława Rożek
Komórka organizacyjna:Kadry
Wprowadzono:12-11-2010