Biuletyn Informacja Publicznej KPRM
RSS
Gdzie jestem? | Start | BIP KPRM | Baza ogłoszeń

 • Ogłoszenie nr: 127361
 • Data ukazania się ogłoszenia: 11 września 2010 r.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie

 • Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw inspekcji i kontroli
 • w Wydziale Inspekcji i Kontroli


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów
 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie
  ul. 8-go Marca 5
  35-065 Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie inspekcji i kontroli budów, robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowan administracyjnych i egzekucyjnych- przygotowywanie projektów pism, postanowień , decyzji w celu rozstrzygniecia sprawz zakresu działania WINB
 • ustalanie i dokumentowanie stanu faktycznego w zakresie działania kontrolowanych organów administracji i nadzoru budowlanego
 • przygotowywanie projektów zalecen i wystąpień pokontrolnych kierowanych do kontrolowanych organów , osób, instytucji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z administracja budowlaną lub przy projektowaniu , wykonawstwie robót budowlanych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu Prawa budowlanego, Kpa
  • znajomość proceduradministracyjnych i egzekucyjnych
  • wiedza techniczna
  • umiejetność fachowej oceny zjawisk i rozwiązań technicznych
  • dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole
wymagania dodatkowe
 • komunikatywność,
 • umiejetność argumentowania
 • umiejetność interpretacji przepisów prawa
 • umiejetność obsługi urządzeń pomiarowych stosowanych podczas kontroli w terenie
 • umiejętność stosowania technik informatycznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kserokopia dowodu osobistego

Termin składania dokumentów:

  21-09-2010

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  8-go Marca 5
  35-065 Rzeszów


Inne informacje:


  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
  Oferty otrzymane po terminie ( liczy sie data stempla pocztowego ) nie będą rozpatrywane.
  Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (017 852 78 29 )

Wytworzył/Odpowiada:Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Jednostka organizacyjna:Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie
Udostępniła/udostępnił:Mirosława Rożek
Komórka organizacyjna:Kadry
Wprowadzono:10-09-2010