Biuletyn Informacja Publicznej KPRM
RSS
Gdzie jestem? | Start | BIP KPRM | Baza ogłoszeń

 • Ogłoszenie nr: 162157
 • Data ukazania się ogłoszenia: 08 sierpnia 2014 r.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie

 • Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw kontroli wyrobów budowlanych
 • w Wydziale Kontroli Wyrobów Budowlanych


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. 8-go Marca 5
  35-065 Rzeszów


Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli wyrobów budowlanych oraz dokumentowanie ustaleń kontroli
 • przygotowywanie projektów decyzji, pism i innych dokumentów w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w I instancji
 • wprowadzanie i przekazywanie informacji o kontrolach i postępowaniach za pomocą teleinformatycznych systemów nadzoru rynku

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa przy komputerze oraz praca w terenie-kontrole wyrobów budowlanych u producentów i sprzedawców na obszarze woj. podkarpackiego - średnio 2-3 razy w tygodniu. prowadzenie samochodu służbowego
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • występowanie warunków uciążliwych podczas przeprowadzanych kontroli w terenie,
  praca biurowa-stanowisko wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe, praca na parterze nowoczesnego budynku dwukondygnacyjnego, drogi komunikacyjne i pomieszczenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak windy, parking służbowy.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe z zakresu budownictwa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy prawo budowlane
  • znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z 9-03-2011 (Dz.U. L 88 z 4 kwietnia 2011r., s.5)
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
  • uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi kat. B
  • umiejętność obsługi komputera
wymagania dodatkowe
 • umiejętność argumentoiwania
 • umiejetność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • podstawowa znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-08-2014

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  8-go Marca 5
  35-065 Rzeszów
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  8-go Marca 5
  35-065 Rzeszów


Inne informacje:

  Dokumenty należy składać w sekretariacie urzędu lubprzesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu o naborze. W przypadku przesłania dokumentów pocztą , terminem wiążącym jest data nadania dokumentów.Oferty niekompletne oraz przesłane drogą elektroniczną lub faxem i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.Wytworzył/Odpowiada:Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Jednostka organizacyjna:Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie
Udostępniła/udostępnił:Mirosława Rożek
Komórka organizacyjna:Kadry
Wprowadzono:04-08-2014